I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Marketplace – serwis internetowy dostępny pod adresem https://frutek.pl
3. Usługodawca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z Marketplace.
4. Zarejestrowany Usługodawca – Usługodawca, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Marketplace.
5. Konto – część Marketplace wydzielona dla danego Usługodawcy. Jeden Usługodawca może posiadać tylko jedno Konto, chyba, że Właściciel Marketplace wyrazi zgodę na kolejne.
6. Sklep Internetowy – wydzielona część Marketplace obejmująca funkcjonalności służące zawieraniu Umów sprzedaży z podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną towarów.
7. Właściciel Marketplace – FITELIO sp. z o.o. | ul. Jurowiecka 56 | 15-101 Białystok | NIP: 5423383784 | Regon: 384816110 | KRS: 0000812662
8. Umowa na korzystanie z Marketplace – umowa zawierana z Usługodawcą, który dokonał w Marketplace rejestracji Usługodawcy obejmująca korzystanie z Konta.
9. Umowa newsletter’a – umowa zawierana z Usługodawcą, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Właściciela Marketplace informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Usługa Marketplace – usługa świadczona przez Właściciela Marketplace za pośrednictwem Marketplace polegająca na zawarciu w imieniu i na rzecz Usługodawcy Umowy Sprzedaży we wskazanym Punkcie handlowym i dostarczeniu Usługodawcy Towaru pod wskazany przez Usługodawcę adres realizowana przez podwykonawców Właściciela Marketplace (tzw. „Partnerów”).
11. Umowa na Usługę Marketplace – umowa zawierana z Usługodawcą, której przedmiotem jest wykonanie Usługi Marketplace.
12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sklepem a Usługodawcą, w imieniu i na rzecz którego działa Właściciel Marketplace; Właściciel Marketplace nie jest dostawcą towarów zakupionych na podstawie Umowy Sprzedaży, a wyłącznie pełnomocnikiem Usługodawcy przy jej wykonaniu; Właściciel Marketplace nie sprzedaje Towarów za pośrednictwem Marketplace.
13. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, która może zostać nabyta przez Właściciela Marketplace w imieniu i na rzecz Usługodawcy we wskazanym przez Usługodawcy Punkcie handlowym.
14. Punkt handlowy – obiekt handlowy przeznaczony do detalicznej sprzedaży towarów, którego asortyment przedstawiony jest w Sklepie Internetowym.
15. Zamówienie – oświadczenie woli Usługodawcy określające rodzaj i ilość Towarów, które w imieniu i na rzecz Usługodawcy ma nabyć w Sklepie Właściciel Marketplace.
16. Treści Usługodawcy – wszystkie materiały tekstowe, graficzne, wideo lub inne przygotowywane zamieszczane przez Usługodawcę w ramach Marketplace.
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
18. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Marketplace w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
19. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Marketplace.
2. Marketplace prowadzony jest przez Właściciela Marketplace.
3. Zasadniczym celem prowadzenia Marketplace jest umożliwienie Usługodawcom zawarcie Umowy na Usługę Marketplace.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) podstawowe funkcjonalności Marketplace,
b) minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Marketplace,
c) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta,
d) zasady zawierania Umów na Usługę Marketplace i ich realizacji,
e) tryb postępowania reklamacyjnego,
f) zasady polityki ochrony danych osobowych,
g) warunki zamieszczania Treści Usługodawcy w Marketplace.
h) zasady zmiany Regulaminu.
5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Marketplace są następujące:
a) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b) Dostęp do poczty elektronicznej;
c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.
6. Usługodawcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Marketplace oraz pobrać go tutaj: https://frutek.pl/regulamin/ i sporządzić wydruk.
7. Właściciel Marketplace przyjmuje i realizuje Zamówienia z ograniczeniem do obszarów wskazanych w treści Marketplace. Aktualny wykaz obszarów na których realizowane są Zamówienia: obszary wymienione na stronach Marketplace. Właściciel Marketplace może w każdym czasie zmienić wykaz obszarów, na których realizowane są Zamówienia, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
8. Właściciel Marketplace dokłada starań, aby Usługodawcy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Marketplace w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Marketplace w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
9. Właściciel Marketplace dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Marketplace działały poprawnie. Tym niemniej Właściciel Marketplace nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Marketplace. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

10. Właściciel Marketplace może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Usługodawców. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Marketplace.
11. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Marketplace, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Marketplace podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi Marketplace lub innym podmiotom.
12. Usługodawca nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Marketplace w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Właściciela Marketplace.
13. Usługodawca przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Marketplace nie muszą być pozbawione błędów. Właściciel Marketplace nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Usługodawców do treści materiałów zamieszczonych w Marketplace, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
14. Właściciel Marketplace zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Marketplace, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Usługodawców lub Właściciela Marketplace.

III. Podstawowe Zasady Korzystania z Marketplace
1. Usługodawcy mają możliwość założenia w Marketplace indywidualnego Konta poprzez dokonanie rejestracji w Marketplace. Zarejestrowanie i utworzenie Konta w Marketplace jest warunkiem zawierania Umów na Usługę Marketplace oraz przeglądania ofert sklepów w zakresie produktów zawierających alkohol.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Marketplace, w którym Usługodawca musi podać dane oznaczone jako wymagane. Rejestracja i logowanie może być również przeprowadzone z użyciem danych dostępowych do aplikacji Facebook i/lub Google (tzw. logowanie/rejestracja przez Facebook i/lub Google).
3. Warunkiem korzystania z Usługi Marketplace i rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Właściciel Marketplace może pozbawić Usługodawcę prawa do korzystania z Marketplace za pośrednictwem jego Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Marketplace ze skutkiem natychmiastowym, bez wpływu na przyjętą do wykonania Umowę na Usługę Marketplace, w przypadku naruszenia przez Usługodawcę Regulaminu, a w szczególności, gdy Usługodawca:
a) podał w trakcie rejestracji w Marketplace dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Marketplace naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Usługodawców.
c) dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Właściciela Marketplace, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Marketplace w myśli ust.4 powyżej nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Marketplace.
6. Usługodawca korzystając z Marketplace zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Marketplace nie zamówionej informacji handlowej,
c) korzystania ze Marketplace w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Marketplace jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e) korzystania ze Marketplace w sposób zgodny z wszystkimi, mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
7. Dokonując rejestracji w Marketplace, a także korzystając z Marketplace w jakikolwiek inny sposób, Usługodawca akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Usługodawcą a Właścicielem Marketplace oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Marketplace, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Właściciela Marketplace oraz poszanowania dobrych obyczajów.
8. Umowa na korzystanie z Marketplace z zarejestrowanym Usługodawcą zawierana jest przez zarejestrowanie konta Usługodawcy.
9. Każdy Usługodawca może zaprzestać korzystania z usług w zakresie korzystania z Marketplace w każdym czasie opuszczając strony Marketplace. Usługodawca Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Marketplace w każdym czasie dokonując wyrejestrowania Konta lub wypowiadając umowę na korzystanie z Marketplace. Rozwiązanie Umowy na korzystanie z Marketplace nie ma wpływu na zawarte przez Usługodawcę Umowy na Usługi Marketplace.
10. Umowa na korzystanie z Marketplace zawierana jest z Zarejestrowanym Usługodawcą na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta w Marketplace. Każda ze stron może ją rozwiązać z dwutygodniowym (2 tygodnie) wypowiedzeniem.
11. Umowa newsletter’a zawierana jest z Usługodawcą na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
12. Do umowy na korzystanie z Marketplace oraz umowy newsletter’a odpowiednie zastosowanie mają również postanowienia pkt V niniejszego Regulaminu.
IV. Usługi Marketplace
A. Postanowienia Ogólne
1. Właściciel Marketplace jest niezależny od Punktów handlowych wskazanych w Marketplace, w których oferowana jest możliwość zakupienia Towarów. Właściciel Marketplace nie działa w imieniu Sklepów, ani nie prowadzi bezpośredniej ani pośredniej sprzedaży Towarów.
2. Właściciel nie jest stroną Umowy Sprzedaży zamówionych przez Usługodawcę w Punkcie handlowym Towarów. Usługa Marketplace polega wyłącznie na zakupie w imieniu i na rzecz Usługodawcy Towarów wskazanych w Zamówieniu (z zastrzeżeniem postanowień poniżej) i dostarczeniu Towarów na adres wskazany przez Usługodawcę w Zamówieniu.
3. Usługa Marketplace wykonywana jest za pośrednictwem Partnerów, za których działania i zaniechania Właściciel Marketplace ponosi odpowiedzialność. Partner nie jest stroną żadnej umowy z Usługodawcą. Partner otrzymuje od Właściciela Marketplace pełnomocnictwo substytucyjne do działania w imieniu i na rzecz Usługodawcy, który złożył Zamówienie, w zakresie opisanym w niniejszym punkcie IV.
4. Zdjęcia, opisy i informacje na temat Towarów zamieszczone w Marketplace mają charakter poglądowy i są dostarczone przez Punkt handlowy. Rzeczywisty wygląd Towarów stanowiących rzeczy oznaczone co do gatunku może się różnić od zdjęć.
5. Zamówienie nie może zawierać więcej niż 50 produktów.
B. Zawarcie Umowy na Usługę Marketplace
1. Zawarcie Umowy na Usługę Marketplace wymaga posiadania Konta.
2. W celu zawarcia Umowy na Usługę Marketplace należy dokonać wyboru Towarów, które oznaczone są jako „dostępne” w Punkcie handlowym, który jest oznaczony jako „dostępny” w Marketplace, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronach Marketplace. Dostępność Punktów handlowych może być uzależniona od lokalizacji miejsca dostawy Towarów i ustalana jest na zasadzie wyłącznej decyzji Właściciela Marketplace.
3. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
4. Po podaniu przez Usługodawcę korzystającego z Marketplace wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
5. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i dowóz Towaru i oznaczonych przez Właściciela jako wymagane. Podanie błędnych danych przez Usługodawcę może uniemożliwić prawidłową realizację Zamówienia.
6. Chwilą zawarcia Umowy na Usługę Marketplace jest wysłanie na adres e-mail podany przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia przez Właściciela Marketplace Zamówienia do realizacji. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części Zamówienia, Umowa na Usługę Marketplace zostaje zawarta, co do tej części zamówienia.
7. Właściciel Marketplace zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu realizacji Umowy na Usługę Marketplace, w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z klientem lub nie wyjaśnienie wątpliwości uprawnia Właściciela Marketplace do odstąpienia od Umowy na Usługę Marketplace.
8. Składając Zamówienie Usługodawca wyraża zgodę na kontakt Partnera w przypadku braku dostępności Towarów.
9. Składając Zamówienie Usługodawca wyraża zgodę na kontakt Partnera w przypadku możliwości zakupu zamienników Towarów.
10. Składając Zamówienie Usługodawca udziela Właścicielowi pełnomocnictwa do dokonania zakupu Towarów wskazanych w Zamówieniu w imieniu i na rzecz Usługodawcy, z prawem do udzielenia przez Właściciela pełnomocnictwa substytucyjnego Partnerowi.

C. Warunki płatności
1. Realizacja Zamówienia wymaga pobrania od Usługodawcy opłaty. Opłata za realizację Zamówienia składa się z ceny Towaru, która zostanie zapłacona w Punkcie handlowym w imieniu i na rzecz Usługodawcy oraz z wynagrodzenia Właściciela Marketplace za realizację Usługi Marketplace.
2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
3. Przystąpienie do realizacji Zamówienia wymaga jego opłacenia przez Usługodawcę w całości.
4. Usługodawca może wybrać udostępnione przez Właściciela Marketplace formy płatności za realizację Zamówienia. W celu dokonania płatności Usługodawca powinien kierować się informacjami dostarczonymi przez Właściciela lub operatora danej płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatorów płatności, Usługodawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów świadczenia usług przez takiego operatora.
5. Usługodawca może dokonać zapisu danych swojej karty płatniczej lub kredytowej dla ułatwienia kolejnych płatności.
6. Właściciel odbiera z Punktu handlowego dokument potwierdzający dokonanie transakcji “DPDT”. DPDT dostępny jest na żądanie Usługodawcy w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) przez okres 3 lat od dnia zrealizowania Zamówienia. Usługodawca wyraża zgodę na otrzymywanie dowodów sprzedaży wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy podany przy rejestracji w Marketplace lub przy dokonaniu Zamówienia.
7. Kwota, która podana została jako całkowita opłata za Zamówienie może być wyższa niż ostateczna opłata za Zamówienie. Jeżeli ostateczna opłata za Zamówienie okaże się niższa niż kwota pobrana od Usługodawcy lub zabezpieczona na rachunku / karcie Usługodawcy, Usługodawcy zostanie zwrócona różnica. Zwrot powinien nastąpić w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych.
8. Operatorem płatności w postaci:
1) Szybkich przelewów oraz Blik jest PayNow.
2) Płatności kartą jest Planet Pay
D. Realizacja Zamówienia
1. Towar dostarczany jest przez Partnera zgodnie z terminem podanym przez Właściciela Marketplace w potwierdzeniu Zamówienia. Jest to orientacyjny czas wybrania Towarów przez Partnera w danym Punkcie handlowym, ich zakupu i dostarczenia pod wskazany adres. Rzeczywisty czas dostawy Towarów może być dłuższy od podanego w potwierdzeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Właściciela Marketplace lub Partnera, co Usługodawca przyjmuje do wiadomości i na co się godzi składając Zamówienie.
2. Działający w imieniu Właściciela Marketplace Partner dokłada wszelkich starań, aby zakupić w imieniu Usługodawcy wszystkie Towary wskazane w Zamówieniu. Jednakże w Punktach handlowych mogą zdarzyć się braki produktów lub cena podana w Marketplace może różnić się od ceny w Punkcie handlowym.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Partner podejmie próbę kontaktu z Usługodawcą, aby ustalić możliwe zamienniki, wykorzystując dane kontaktowe Usługodawcy podane przez rejestracji w Marketplace lub składaniu Zamówienia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej – Partner postępować będzie zgodnie z ustaleniami wynikającymi z kontaktu z Usługodawcą.
5. Jeśli kontakt z Usługodawcą nie jest możliwy albo Usługodawca nie dokona wyboru zamienników Towarów niedostępnych, Zamówienie w zakresie danego Towaru jest anulowane i zwracane są Usługodawcy środki, które wpłacił z tego tytułu. Zamówienie danego Towaru jest anulowane i środki z tego tytułu są zwracane także w przypadku, gdy cena danego Towaru w Punkcie handlowym jest wyższa niż wskazana w Marketplace, a Usługodawca nie zaakceptuje dopłaty do ceny obowiązującej w Punkcie handlowym ani zakupu tańszego zamiennika, albo żaden tańszy zamiennik nie będzie w Punkcie handlowym dostępny. Pozostała część Zamówienia pozostaje w mocy.
6. Towar zostanie dostarczony przez Partnera do miejsca dostawy wskazanego w Zamówieniu. W przypadku nieobecności Usługodawcy Towar może zostać wydany innej osobie obecnej pod adresem dostawy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. W przypadku, jeżeli dostawa Towaru okaże się niemożliwa z uwagi na brak osoby, która mogłaby odebrać Towar, Właściciel Marketplace może anulować zamówienie.
7. Alkohol może być wydany wyłącznie osobie, która ukończyła 18 lat i nie znajduje się pod wpływem alkoholu. Partner jest zobowiązany i uprawniony dokonać weryfikacji wieku Usługodawcy lub osoby, która odbiera Towar w imieniu Usługodawcy przed wydaniem Towaru, w szczególności poprzez okazanie dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierającego datę urodzenia i aktualne zdjęcie. W przypadku, gdy Towary odbiera osoba, która nie ukończyła 18 lat, osoba, która odmawia okazania dowodu tożsamości, osoba, która okazuje dowód tożsamości budzący uzasadnione wątpliwości lub osoba nietrzeźwa, Partner odmówi wydania alkoholu. W takim przypadku alkohol ulega przepadkowi, a Właściciel Marketplace zwraca Usługodawcy pełną cenę alkoholu zapłaconą w imieniu Usługodawcy.
8. Po realizacji Zamówienia Właściciel Marketplace może skontaktować się z Usługodawcą celem weryfikacji satysfakcji Usługodawcy z Usługi Marketplace.
E. Odpowiedzialność za wady Towaru
2. Usługodawca przyjmuje do wiadomości, że Właściciel Marketplace nie odpowiada za wady Towaru z wyłączeniem wad powstałych na skutek nieprawidłowej realizacji przez Właściciela Marketplace lub Partnera Umowy na Usługi Marketplace. Realizacja uprawnień z tytułu wad, za które Właściciel Marketplace odpowiada odbywa się na zasadach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, względem właściciela Sklepu.
3. W przypadku jeżeli Towar zawiera wady, za które Właściciel Marketplace nie odpowiada zgodnie z ust. 1 powyżej, Właściciel Marketplace może jednak, na wniosek Usługodawcy:
● na własny koszt lub za zaakceptowaną przez Usługodawcę dodatkową opłatą wymienić wadliwy Towar na Towar wolny od wad,
● zwrócić Usługodawca całość lub część ceny, jaką zapłacił na rachunek Właściciela Marketplace.
4. Postanowienie ust. 2 powyżej nie ograniczają roszczeń Usługodawcy w stosunku do Punktu handlowego z tytułu Umowy Sprzedaży.
5. Wszelkie wnioski związane z rozpatrzeniem roszczenia z tytułu wad zakupionego Towaru w kontekście ust. 2 powyżej należy składać na e-mail: sklep@frutek.pl, załączając opis lub zdjęcie wadliwego Towaru. Właściciel Marketplace rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Usługodawca będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierający Umowę sprzedaży na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy na Usługę Marketplace, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Składając Zamówienie Usługodawca będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania i wykonanie Umowy na Usługę Marketplace przed upływem okresu do odstąpienia wskazanego w ust. 1 powyżej. W związku z powyższym:
1) po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Marketplace Usługodawca będący Konsumentem traci prawo odstąpienia od umowy od momentu wykonania w pełni Usługi Marketplace; oraz
2) Usługodawca ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, w szczególności za wykonane do momentu odstąpienia zakupy w Punkcie handlowym zgodnie z Zamówieniem.
13. Właściciel Marketplace zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od Umowy.
14. Należna płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – Właściciel Marketplace podejmie starania celem skontaktowania się z Konsumentem cele ustalenia sposób zwrotu.
15. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela Marketplace, Właściciel Marketplace nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
VI. Reklamacje dotyczące działania Marketplace i wykonania Umowy na Usługę Marketplace
1. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres: sklep@frutek.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
2. Właściciel Marketplace rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 7 dni kalendarzowych.
VII. Dane osobowe
Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Usługodawcaów Marketplace zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem https://frutek.pl/polityka-prywatnosci/. Akceptując niniejszy Regulamin Usługodawca akceptuje również Politykę Prywatności.
VIII. Postanowienie końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2020.
3. Właściciel Marketplace może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela Marketplace, a także zmianami w strukturze lub w treści Marketplace lub oferty Właściciela Marketplace. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Usługodawcom na łamach Marketplace i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Usługodawców o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Marketplace z powiadomieniem o treści zmian.

4. Zarejestrowani Usługodawcy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają dwa tygodnie od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Marketplace przez likwidację Konta lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.

5. Usługodawcy, którzy zawarli umowę newsletter’a powiadamiani są o zmianie Regulaminu w zakresie usługi newsletter’a również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy o newsletter przez wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.

6. Zmiana Regulaminu i rozwiązanie umowy na korzystanie z Marketplace nie ma wpływu na zasady wykonania Umów na Usługę Marketplace zawartych przed wejściem w życie danej zmiany.

Załącznik nr 1

TREŚĆ OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

________________________________________________________________________________________________

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

_________________________________________________________________________________________________

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

– Dane do przelewu, nr konta bankowego

_________________________________________________________________________________________________

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania ewentualnej korekty faktury i odesłania jej na adres: Fitelio sp. z. o.o. ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok.

– Data i podpis

_________________________________________________________________________________________________

* – niepotrzebne skreślić

Informacja Konsumencka dla Usługodawcaów Marketplace Internetowego frutek.pl
Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., dalej jako „Ustawa”, udziela się konsumentowi, który ma zamiar skorzystać z oferty Fitelio sp. z. o.o. ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok na usługę świadczoną za pośrednictwem Marketplace internetowego frutek.pl (dalej jako „Marketplace”), następujących informacji:
1) Przedmiotem świadczenia jest usługa świadczona przez Dostawcę za pośrednictwem Marketplace polegająca na zawarciu w imieniu i na rzecz Usługodawcy Umowy Sprzedaży we wskazanym Punkcie handlowym i dostarczeniu Usługodawcy Towaru pod wskazany przez Usługodawcę adres realizowana przez podwykonawców Właściciela Marketplace (tzw. „Partnerów”) (dalej jako „Usługa”).
2) Dostawcą usługi jest Fitelio sp. z. o.o. ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok
3) Dostawca przewiduje możliwość porozumiewania się z Konsumentem wyłącznie w przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z świadczoną usługą poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również pisemnie. Konsument może porozumiewać się z Dostawcą w miarę swoich potrzeb z użyciem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@frutek.pl lub na podany wyżej adres korespondencyjny. Dostawca nie przewiduje konieczności ponoszenia żadnych wyższych niż stosowane zwykle kosztów korzystania ze środków porozumiewania się na odległość.
4) Usługa ma charakter odpłatny. Łączne wynagrodzenie Dostawcy za świadczenie Usługi składa się składnika zmiennego zależnego od wartości zrobionych na zlecenie Konsumenta zakupów, którego kwota zostanie ostatecznie ustalona w momencie dokonania zakupów w fizycznym Punkcie handlowym. Składnik zmienny jest składową ceny za każdy z produktów wyświetlanych w Marketplace. Dostawca nie przewiduje pobierania od Konsumenta żadnych dodatkowych opłat, oprócz opłat wymienionych w zdaniu poprzednim. Dostawca nie zobowiązuje Konsumenta do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
5) Dostawca przewiduje następujące formy płatności: płatność kartą płatniczą, płatność typu BLIK oraz paybylink.
6) Dostawca dokłada starań w celu spełnia świadczenia poprzez dostawę zamówionych produktów, nie później niż w terminie, który zostanie podany w potwierdzeniu zamówienia. Rzeczywisty czas dostawy produktów może być dłuższy od podanego w potwierdzeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Dostawcy lub Partnera.
7) Reklamacje należy zgłaszać na jeden z adresów wskazanych w pkt 2 lub 3 powyżej. Dostawca rozpatruje wszystkie reklamacje w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
8) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym jednak zastrzeżeniem, że składając Zamówienie Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania i wykonanie Usługi przed upływem tego okresu do odstąpienia. W związku z powyższymi:
a) po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę Konsument traci prawo odstąpienia od umowy od momentu wykonania w pełni Usługi; oraz
b) Usługodawca ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, w szczególności za wykonane do momentu odstąpienia zakupy w Punkcie handlowym zgodnie z zamówieniem.
W innym przypadku skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a Konsumentowi zwracana jest cena zakupu. Odstąpienia można dokonać składając oświadczenie woli o odstąpieniu przedsiębiorcy, w tym przez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, a który stanowi również załącznik do Regulaminu (jako osobny załącznik lub w końcowej jego części) posiadającego opcję wydruku lub pobrania w pliku, znajdującego się tutaj: https://frutek.pl/regulamin/. W związku z odstąpieniem od umowy klient nie ponosi kosztów zwrotu świadczenia.
9) Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia świadczenia wolnego od wad. W związku z charakterem świadczenia, nie przewiduje się udzielenia na nie gwarancji ani usług posprzedażnych.
10) W związku ze świadczeniem Dostawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
11) Umowa dotycząca świadczenia Usług zawierana jest na czas wykonania danej Usługi. Strony mają prawo do rozwiązania umowy w przypadkach przewidzianych prawem. Umowa nie przewiduje minimalnego trwania obowiązków Konsumenta.
12) Dostawca informuje o możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta przez skorzystanie z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady korzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php